Skip links

Entegre Yönetim Sistemleri Politikamız

BOĞAZİÇİ GRUP olarak amacımız, vizyon, misyon, etik ilkelerimiz ve değerlerimiz doğrultusunda oluşturduğumuz Entegre Yönetim Sistemi ile Ulusal ve Uluslararası platformlarda yasal mevzuat, standart ve şartnamelere uyumlu, kaliteli, ekonomik hizmeti zamanında sunan, yenilikçi, çalışanlarının katılımı ile sistemini sürekli iyileştiren, tüm faaliyetleri şeffaf ve kamuoyuna açık, Dünya Lideri Takımlardan biri olmaktır.
Bu amaç doğrultusunda;

 • Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde karşılamayı ve sürekliliği sağlamayı,
 • Teknolojik gelişmeleri takip etmeyi, ürün/proseslerimizde tasarım/geliştirme çalışmaları yapmayı ve verimliliklerimizi arttırmayı,
 • Tesislerimizin üretim ve hizmet faaliyetlerinden kaynaklanabilecek çevresel etkileri azaltmayı,
 • Doğal çevremizi korumaya odaklanarak canlılara ve çevreye saygılı olmayı,
 • Doğal kaynakları ve enerjiyi verimli kullanmayı,
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji kullanımındaki payını arttırmayı,
 • Bilginin güvenliğini sağlamayı ve bu kapsamdaki faaliyetleri yapmayı,
 • Tesislerimizde görev yapan çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve diğer paydaşlarımızın; politikalarımızın uygulanması, amaç ve hedeflerimize ulaşılması, ürün/hizmet uygunluğumuzun sağlanması ve çevre koruma felsefesi üzerine farkındalığını arttırmayı,
 • Şirket performansı ve üretimin verimliliğini artırmayı,
 • Riskleri etkin bir biçimde yöneterek tüm süreçlerini sürekli iyileştirmeyi,
 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda sıfır kaza ilkesiyle çalışmayı,
 • Bilgi Varlıkları üzerindeki muhtemel riskleri tespit etmek ve risk kabulü, riskten kaçınma, risk azaltma, riski kontrol etme ve riskin transferi gibi yöntemler kullanarak bir risk yönetimi oluşturmak,
 • Alınacak önlemleri, Bilgi Varlıkları’ nın Gizlilik, Bütünlük ve Erişilebilirlik İlkeleri doğrultusunda sürekli iyileştirerek, uygulamak, yönetmek ve süreç performanslarını ölçmektir.
 • Bilgi Güvenliği Olayları, Bilgi Güvenliği İhlal olayları ve iş sürekliliğini aksatacak durumları yol açabileceği muhtemel risk noktalarının tespit edilerek bunların önüne geçebilmek için düzeltici faaliyetlerin yerine getirilmesini sağlamak.
 • Yürürlükteki Bilişim Suçları  Kanunu (5651) ve KVKK’ na  uymak
 • Tedarikçilerini desteklemeyi ve geliştirmeyi,
 • Paydaşlarıyla ilişkileri şeffaf bir biçimde ve ortak akıl ile yönetmeyi,

ve Entegre Yönetim Sistemimiz ile standartların gereklerini uygulamayı ve sürekli geliştirmeyi taahhüt ederiz.