Kurumsal 2020-12-24T12:49:33+00:00

Neye ihtiyacınız olduğunu biliyoruz!

İletişime Geç!

1990’dan günümüze…

1990 yılında Cem Marçak tarafından kurulan Cem Gümrükleme, kurumsallaşma yolunda ilk adımı atarak, 1993 yılında Boğaziçi Gümrükleme olarak gümrük müşavirliği ve danışmanlık hizmetlerine devam etmiştir. Gelişen süreçte depolama ve antrepo hizmetleri için Hermes Antrepoculuk kurulmuştur. Merkezi İstanbul’da olan Boğaziçi Grup hali hazırda bünyesindeki taşımacılık, antrepoculuk ve gümrük danışmanlık firmalarıyla, gelişen iş hacmiyle orantılı olarak her geçen yıl istikrarlı bir şekilde büyümeye devam etmektedir.

Hakkımızda

Ülkemizin gelişen dış ticaretine paralel olarak, gümrük müşavirliği,  danışmanlık, dış ticaret, taşımacılık, lojistik, gümrüklü / gümrüksüz depolama hizmetlerini Boğaziçi Grup, branş şirketleri aracılığıyla vermektedir.

 •   Ulusal ve uluslararası lojistik, sigorta, gümrük hizmetleri
 •   Ulusal ve uluslararası ticaret güvenliği hizmetleri
 •   Ulusal ve uluslararası ticaret danışmanlık ve belgeleme hizmetleri
 •   Uluslararası ticaretinizi kolaylaştıracak çözümler

Boğaziçi Grup, bünyesindeki Boğaziçi Gümrük Müşavirliği A.Ş., Boğaziçi Danışmanlık ve Taşımacılık Tic. A.Ş., Hermes Global Lojistik A.Ş., Yiğitcan Taşımacılık Tic. Ltd. Şti. ve Marçak Otomotiv Paz. Sig. Ara. Hiz. Ltd. Şti. firmaları ile tam entegre tedarik zinciri hizmetlerini yerine getirmektedir.

MİSYONUMUZ

Boğaziçi Grup Firmaları olarak misyonumuz her türlü ticari, ahlaki, hukuki kurallara saygılı olan; müşterilerine, çalışanlarına ve ilişki içerisinde bulunduğu tüm kesimlere katkılarını sürekli olarak geliştiren dinamik bir organizasyon olmaktır. Bunun için Toplam Kalite Yönetimi felsefesini ve sürekli iyileştirme anlayışını benimsemekteyiz.

VİZYONUMUZ

Lojistik süreçlerinde ve gümrükleme hizmetlerinde müşteri beklentilerini aşmayı ilke edinmiş personeliyle sürekli gelişmeye odaklanmış, rekabet üstünlüğü yaratan yenilikçi bir kuruluş olarak sektöründe lider bir marka olmak.

DEĞERLERİMİZ

 1. Biz Müşteri Odaklı Çalışırız

Boğaziçi Grup olarak müşteri memnuniyeti odaklı çalışarak müşterinin bugünkü ve gelecekteki beklentilerini algılamak ve karşılamak için gayret gösteririz.

 1. Biz Sürekli Gelişimi destekleriz

İyileşme ve değişime yol açacak bilginin kazanılması ile sürekli gelişimi sağlamak öncelikli amacımızdır. Tüm çalışmalarımızla sürekli iyileşme çalışmaları yapar ve süreçlerimizi takip ederiz.

 1. Biz Topluma ve Çevreye Saygılıyız

Boğaziçi Grup Ailesi üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uyar ve saygı gösteririr. Toplumumuz ve dünya için, çevre koruma bilinciyle davranır ve bu bilinci yaymak için çalışmalar yaparız.

 1. Biz Etkili Bir Takım Ruhuyla Çalışırız

Sorunları birlikte çözmek ve başarıları paylaşmak takımızın hedefidir. Birbirlerini teşvik edebilen, birbirlerine ilham veren, birbirlerini güçlendiren ve hedefe yönlendiren bir takım olarak çalışırız.

 1. Bizim Gücümüz İnsan Kaynağımızdır

Hizmetimizin kalitesi çalışanlarımızı kalitesiyle doğru orantılıdır. Bu nedenle en donanımlı ve deneyimli insan kaynağının ekibimiz içinde bulunması için gayret gösterir ve personelimizin gelişimlerini destekleriz.

 

KİŞİSEL VERİ POLİTİKASI

I. TANIMLAR

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızadır.

Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü bilgidir.

Özel Nitelikte Kişisel Veri: Irk, etnik köken, siyasi düşünce,         Felsefi  inanç, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli verilerdir.

Kişisel Verinin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla  otomatik  olmayan  yollarla  elde  dilmesi, kaydedilmesi, depolanması,  muhafaza edilmesi, değiştirilmesi,  yeniden  düzenlenmesi,  açıklanması, aktarılması , devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi,  sınıflandırılması  ya  da  kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Kurul:   Kişisel Verileri Koruma Kurulu

Politika: Boğaziçi Gümrük Müşavirliği  Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişidir.

Veri Sorumlusu Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri (veri kayıt sistemi) yöneten kişi veri sorumlusudur.

II. Amaç

Bu Politika; Boğaziçi Gümrük Müşavirliği Anonim Şirketi’nin (“Boğaziçi Gümrük”) 7 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında veri sorumlularına getirilen yükümlülüklere uyumun sağlanmasında benimsenecek temel ilkeler ve uygulama prensiplerinin belirlenmesi amacıyla oluşturulmuştur.

III. Kapsam ve Değişikler

KVKK’ya uygun olarak hazırlanan bu Politika mevcut ve potansiyel müşteri ve çalışanlarımız ile işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkililerinin ve üçüncü şahısların otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir. Boğaziçi Gümrük’ in KVKK ve ilgili yönetmelikte yapılacak değişikler doğrultusunda, Protokol’de değişiklik yapma hakkı saklıdır.

IV. Kişisel Verilerin İşlenmesinde Uygulanacak İlkeler

Boğaziçi Gümrük kişisel verilen toplanması, işlenmesi ve analiz edilmesinde aşağıdaki ilkeleri benimsemiştir.

a. Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygun Faaliyette Bulunma

Boğaziçi Gümrük veri sahiplerinin haklarının korunması için kişisel verileri hukuka uygun ve adil bir şekilde toplayarak, işleyecektir. Bu faaliyetlerin yürütülmesinde orantılılık ve gereklilik ilkeleri göz önünde bulundurulacaktır.

b. Amaca Özel Kısıtlama
Kişisel veri yalnızca verilerin toplanmasından önce tanımlanmış amaçlar için işlenebilir.

Amaca ilave değişimler yalnızca sınırlı ölçüde ve gerekçelendirmeyle mümkündür.

c. Şeffaflık ve Aydınlatma

Veri sahipleri, kişisel verilerinin toplanması ve işlenmesi öncesinde detaylı olarak bilgilendirilmelidir. Verilerin toplanması öncesinde hak sahipleri aşağıdaki hususlarda bilgilendirilmelidir:

➢ Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği

➢ Kişisel verilerin işlenme amacı
➢ İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarıldığı
➢ Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
➢ Kişisel verisi işlenen kişinin KVKK madde 11 uyarınca hakları.

d. Veri Ekonomisi

Kişisel verinin işlenmesinden önce, amaca ulaşmak için işlemin gerekli olup olmadığı ve hangi kapsamda gerekli olduğu belirlenmelidir. Amacın kabul edilebilir ve orantılı olduğu durumda anonim ya da istatistiki veri kullanılabilir.

e. Kişisel Verilerin Silinmesi

İlgili kanunlarda kayıt saklama yükümlülükleri ve ispat için gerekli kayıt tutma işlemleri için öngörülen sürelerin sona ermesinden sonra artık gerekli olmayan kişisel veri silinmekte veya yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

f. Doğruluk ve Veri Güncelliği

Kişisel verilerin doğru, tam ve biliniyor olması halinde güncel olması zorunludur. Doğru olmayan veya eksik olan verilerin silinmesi, düzeltilmesi, tamamlanması veya güncellenmesi sağlanmalıdır.

g. Gizlilik ve veri güvenliği

Kişisel veri gizli bilgi olarak saklanmalı ve muhafaza edilmelidir. Kişisel Veriler yetkisiz erişimi, yasal olmayan işlemleri, paylaşımı, yanlışlıkla kaybolmayı, değiştirilmeyi veya tahrip edilmeyi engellemek için gerekli idari ve teknik tedbirler alınarak korunmalı ve kişisel seviyede gizli tutulmaktadır.

V. Kişisel Veri İşleme Amaçları

Kişisel verilerin toplanması ve işlenmesi Aydınlatma Metni ve aşağıda belirtilen amaçlar dâhilinde gerçekleştirilecektir.

a. Müşteri ve iş ortakları verisi

➢ Sözleşmesel ilişki için veri işleme: Mevcut ve potansiyel müşteri ve iş ortaklarına (iş ortağının tüzel kişi olması halinde iş ortağı yetkilisine) ait kişisel veri ayrıca onay alınmadan bir sözleşmenin kurulması, uygulanması ve sonlandırılması için işlenebilir. Sözleşme öncesinde sözleşmeye başlama aşamasında kişisel veriler; teklif hazırlamak, satın alma formu hazırlamak ya da veri sahibinin sözleşmenin uygulanmasıyla ilgili taleplerini karşılamak amacıyla işlenebilir. Sözleşme hazırlanma sürecinde veri sahipleriyle sağladıkları bilgiler ışığında iletişime geçilebilir.

➢ Reklam amaçlı veri işleme: Kişisel veriler reklam ya da pazar ve kamuoyu araştırmaları için ancak bu bilgilerin toplanma amacının söz konusu amaçlara uygun olması durumunda işlenmektedir. Veri sahibi bilgilerinin reklam amaçlı kullanılacağı hususunda bilgilendirilmektedir. Veri sahipleri reklam amaçlı kullanılacağı bildirilen verilerini vermekten veya bunların işlenmesine muvafakat etmekten imtina edebilirler. Reklam amaçlı işlenen veriler için veri sahibinin açık rızasının alınması gereklidir. Veri sorumlusu, veri sahibinin bu yöndeki açık rızasını elektronik onay, posta, elektronik posta, sms veya telefon aracılığı ile edinebilecektir. Veri sahibinin açık rızası olmaksızın, kişisel verilerin reklam amacıyla kullanılması engellenmektedir.

➢ Yasal yükümlülüklerimiz veya kanunda açıkça öngörülmesi sebebiyle yapılan veri işlemleri: Kişisel veriler, işlemenin ilgili mevzuatta açıkça belirtilmesi veya mevzuatla belirlenen bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla ayrıca onay alınmadan işlenebilir. Veri işlemlerinin tür ve kapsamı, yasal olarak izin verilen veri işleme faaliyeti için gerekli olmalı ve ilgili yasal hükümlere uygun olmalıdır.

➢ Kişisel Verilerin işlenmesinde meşru menfaat ilkesi: Kişisel veriler, Boğaziçi Gümrük’ in meşru bir menfaati için gerekli olduğunda da ayrıca onay alınmadan işlenebilir. Meşru menfaatler genellikle yasal menfaatlerdir.

➢ Özel nitelikli verilerin işlenmesi: Özel nitelikli kişisel veriler, Kurul tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla ve KVKK hükümleri çerçevesinde işlenmektedir. Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel verileri, açık rızası, açık rızanın bulunmaması halinde ise

KVKK’da öngörülen istisnalar kapsamında işlenmektedir. Kişilerin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise açık rızanın bulunmadığı hallerde ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilecektir.

➢ Münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla işlenen veriler: Otomatik sistemler vasıtasıyla elde edilen kişisel verilerin işlenmesi, bu verilerin kişisel veri sahibini olumsuz anlamda etkileyen iş ve işlemelerde kullanılmasını haklı ve hukuka uygun hale getirmeyecektir. Kişisel veri sahibi işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakkına sahiptir. Kişisel veri sahibinin talebi doğrultusunda Boğaziçi Gümrük tarafından gerekli tedbirlerin alınmasına gayret gösterilecektir.

➢ Kullanıcı bilgileri ve internet: Internet sitesi veya uygulamalarda kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanılması durumunda kişisel veri sahibi kullanıcılar, siteye kaydettikleri bilgilerin kullanımı, gizlilik bildirimi, çerezler hakkında bilgilendirilmelidir. Gizlilik bildirimi ve çerez bilgileri, ilgili kişi için kolay tanımlanabilecek, doğrudan erişilebilecek ve sürekli uygun olacak şekilde bütünleştirilmektedir.

b. Çalışanlara ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin prensipler

İş sözleşmesinin kurulması, uygulanması ve sonlandırılmasına kadar geçen süreçte çalışanlara ait kişisel verilerin toplanması ve işlenmesi zorunludur. Bunlar için çalışanların ayrıca açık rızaları alınmayabilir. Potansiyel çalışan adaylarının da kişisel verileri iş başvurularında işlenmektedir. Adayın iş başvurusunun reddi halinde, başvuru sırasında elde edilen kişisel verileri sonraki bir seçim aşaması için uygun veri saklama süresi kadar muhafaza edilmekte, bu sürenin sonunda silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Çalışanlara ilişkin kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki prensipler göz önünde bulundurulmalıdır.

➢ Kanunda açıkça öngörülen ve yasal yükümlülükler sebebiyle yapılan veri işlemleri: Çalışana ait kişisel veriler, işlemenin ilgili mevzuatta açıkça belirtilmesi veya mevzuatla belirlenen bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla ayrıca onay alınmadan işlenebilir.

➢ Meşru menfaate uygun olarak verilerin işlenmesi: Çalışanlara ait kişisel veriler, Boğaziçi Gümrük’ in meşru bir menfaatinin bulunduğu hallerde ayrıca onay alınmadan işlenebilmektedir. Meşru menfaatler genellikle yasal ya da ekonomik nitelikte menfaatlerdir. Çalışanların menfaatlerinin korunması gerektiği kişisel durumlarda kişisel veriler meşru menfaat amaçları için işleme alınmamaktadır. Veriler işlenmeden önce koruma gerektiren menfaatlerin olup olmadığı belirlenmektedir. Çalışanlara ait verilerin Boğaziçi Gümrük’ in meşru menfaatine dayanılarak işlenmesi halinde bu işlemenin ölçülü olup olmadığı incelenmeli, meşru menfaatinin ilgili çalışanın korunması gereken bir hakkını ihlal etmediği kontrol edilmelidir.

➢ Özel nitelikli verilerin işlenmesi: Özel nitelikli kişisel veriler sadece belli koşullar altında işlenmektedir. Irk ve etnik köken, siyasi düşünce, din, felsefi inanç, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli veri olarak tanımlanmıştır. Özel nitelikli kişisel veriler ancak çalışanın açık rızası olması halinde ve gerekli idari ve teknik tedbirler alınarak işlenebilir. Aşağıdaki haller bu hükmün istisnasını oluşturmakta olup, belirtilen hallerde çalışanın açık rızası bulunmasa da özel nitelikli kişisel veriler işlenebilecektir.

o Çalışanın sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde,

o Çalışanın sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından.

➢ Münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla işlenen veriler: Çalışanlara ait kişisel veriler, iş ilişkisinin bir parçası olarak, münhasıran otomatik sitemler vasıtasıyla işleniyor ise, çalışan, bu veriler kullanılarak kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına veya ortaya çıkan sonuca itiraz etme hakkına sahiptir.

➢ Telekomünikasyon ve internet: Telefon donanımları, e-posta adresleri, şirket içi ağlar ile birlikte intranet ve internet, Boğaziçi Gümrük tarafından öncelikli olarak işle ilgili görevler için sağlanmaktadır. Bunlar, çalışma araçları ve Boğaziçi Gümrük kaynaklarıdır. Bu araçlar yasal düzenlemelere ve Boğaziçi Gümrük iç yönetmeliklerine uygun olarak kullanılmalıdır. Telefon ve e-posta iletişimi veya intranet ve internet kullanımı ile ilgili genel denetleme olmamaktadır. BT altyapısına veya bireysel kullanıcılara karşı saldırıları önlemek için Boğaziçi Gümrük ağına geçişlerde, teknik açıdan zararlı içerikleri bloke eden veya saldırıların modellemesini analiz eden koruyucu önlemler alınmaktadır. Telefon donanımlarının, e-posta adreslerinin, intranetin/ internetin ve/veya şirket içi sosyal ağların kullanımı, güvenlik nedenlerinden dolayı sınırlı bir süre saklanmaktadır. Bu verilerin kişiyle ilgili değerlendirmeleri ancak somut bir şüphenin var olması halinde yapılmaktadır. Bu kontroller ilgili departmanlar tarafından sadece ölçülülük prensibinin korunması şartıyla yerine getirilmektedir.

➢ Erişim Yasağı: Boğaziçi Gümrük yasal yükümlülükler, meşru menfaatleri ve çalışanlarının açık rızaları ile topladığı kişisel verileri, bunların toplanma amaçları ile uygun olarak işlemekte, korumakta ve muhafaza etmekte azami gayreti göstermekte, kişisel verileri yalnızca ilgili çalışanları ile paylaşmaktadır. Çalışanların görev tanımları kapsamında yerine getirdikleri işler ve Boğaziçi Gümrük’ in açık yazılı yetkilendirmesi olmadığı hallerde erişim izni veya gereği olmayan kişisel veriler ile ilgili olarak gerçekleştirdikleri her türlü iş ve işlem ile ilgili olarak ilgili çalışanın şahsi sorumluluğuna gidilecek bu nedenle yasal tedbirler alınacaktır. Bu nedenle çalışanların, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak açıklanmaması ve paylaşılmaması konularında düzenli eğitim almaları sağlanmalı, çalışanların güvenlik politika ve prosedürlerine uymaması durumunda devreye girecek disiplin süreci oluşturulmalıdır.

VI. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verilerin Boğaziçi Gümrük dışındaki bir üçüncü kişiye aktarılması Aydınlatma Metni’nde yer alan ve aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında gerçekleştirilecektir. Buna göre Boğaziçi Gümrük kişisel verileri aşağıda belirtilen kişi ve kurumlara belirli amaçlarla aktarabilecektir;

➢ İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak Boğaziçi Gümrük iş ortaklarına,

➢ Boğaziçi Gümrük’ in tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve ticari faaliyetlerini yerine getirebilmesi için gerekli ürün ve hizmetleri sunan tedarikçilerine,
➢ Boğaziçi Gümrük iştiraklerinin de katılımını gerektiren ticari faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmekle sınırlı olarak Boğaziçi Gümrük iştiraklerine,

➢ KVKK hükümlerine uygun Boğaziçi Gümrük’ in ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması ve denetim amaçlarıyla sınırlı olarak Boğaziçi Gümrük hissedarlarına,

➢ İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dâhilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,

➢ İlgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dâhilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak hukuken yetkili özel hukuk kişilerine.

Boğaziçi Gümrük tarafından işlenen kişisel verileriniz Kurul tarafından yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra bu ülkelere aktarılacaktır. Yeterli korumanın bulunmadığı ilan edilen ülke ve bölgelere ise kişisel veriler ancak, veri sahibinin onay verdiği durumda veya Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kurulun izninin bulunduğu durumlarda aktarılabilecektir. Boğaziçi Gümrük, kişisel verilerinizin işlenmesinde bulut depolama hizmeti de kullanabilir.

VII. Veri Sahibinin Hakları

Kişisel Veri Sahipleri:

➢ Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
➢ Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
➢ Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

➢ Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
➢ Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

➢ KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

➢ İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
➢ Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

hak ve yetkilerine haiz olup, bu yöndeki bir talebin Boğaziçi Gümrük’ e ulaşması halinde, Boğaziçi Gümrük süresi içinde gelen talebi yanıtlamalıdır. Bu nedenle Boğaziçi Gümrük yukarıda belirtilen hakların kullanımı ve gelen taleplerin değerlendirilme biçimi hakkında da veri sahiplerine gerekli bilgileri temin edecektir.

Kişisel veri sahiplerine KVKK’da tanınan yukarıdaki hakların istisnaları aşağıda sıralanmış olup, bu hallerde Boğaziçi Gümrük’ in veri sahiplerinden gelen talepleri cevaplama yükümlülüğü bulunmamaktadır:

➢ Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,

➢ Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,

➢ Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla göreve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.

➢ Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

KVKK gereğince aşağıdaki hallerde ilgili kişiler zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç diğer haklarını aşağıda belirtilen durumlarda ileri süremezler:

➢ Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.

➢ Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.

➢ Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.

➢ Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

Kişisel veri sahipleri yukarıda belirtilen haklarını www.bogazicigumruk.com.tr uzantılı internet sitemizde yer alan Kişisel Veri Başvuru Formunu doldurduktan sonra imzalamak ve aslını Fulya Mah. Prof.Dr.Bülent Tarcan Cad. No:16 Şişli / İstanbul adresine kimlik fotokopileri ile birlikte elden veya iadeli taahhütlü mektupla Boğaziçi Gümrük’ e iletebileceklerdir. Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişi adına yapacağı başvurularda, hak sahibi kişi tarafından usulüne uygun olarak verilmiş bir vekaletnameye sahip olması gerekmektedir. Boğaziçi Gümrük, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden ek bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

Boğaziçi Gümrük, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

VIII. Gizlilik

Kişisel veriler gizliliğe tabidir. Çalışanların verileri izinsiz olarak toplaması, işlemesi ya da kullanması yasaktır. Yetkisiz kullanım, çalışanların meşru görevleri dışında gerçekleştirdikleri yetkisiz veri işlemesidir. Bil prensibi geçerlidir: Çalışanlar kişisel verilere sadece söz konusu görevin kapsamı ve mahiyetine uygun olması halinde erişebilirler.

Çalışanların kişisel verileri özel ya da ticari amaçlar için kullanması, yetkisiz kişilere dağıtması ya da başka bir şekilde erişilebilir kılması yasaklanmıştır. Yöneticiler çalışanlarını iş ilişkisinin başladığı sırada veri koruma ile ilgili yükümlülükler hakkında bilgilendirmelidir. Bu yükümlülük, iş ilişkisinin sonlandırılmasından sonra da devam eder.

IX. Güvenlik

Boğaziçi Gümrük işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli tedbir ve kontrolleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır. Bu husus, veri işlemenin elektronik yolla veya yazılı olarak yapılmasından bağımsız olarak geçerlidir. Özellikle yeni BT sistemlerine geçişte veri işlemenin yeni metotlarına başlamadan önce, kişisel verilerin korunmasına yönelik teknik ve organizasyonel önlemler tanımlanmaktadır ve uygulanmaktadır. Bu önlemler son gelişmelere, işlemin risklerine ve bilgi sınıflandırması süreci ile belirlenen, verinin koruma ihtiyacına dayandırılmıştır. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin teknik ve organizasyonel önlemler, şirket bilgi güvenliği yönetiminin bir parçasıdır ve teknik gelişmelere ve organizasyonel değişikliklere sürekli olarak uyarlanmaktadır.

X. Kontrol ve Denetimler

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasına ve KVKK’ya uygunluk, düzenli veri koruma denetimleri ve diğer kontrollerle sağlanmaktadır.

XI. Veri İhlalleri Yönetimi

Boğaziçi Gümrük, bu Politika ve KVKK hükümlerine aykırı olarak ele geçirilen kişisel verilerin korunması için gerekli güvenlik tedbirlerini ivedilikle yerine getirecek ve bu durumu en kısa sürede ilgili kişiye ve Kurul’a bildirecektir. Bu amaçla kişisel veri sahiplerinin, kişisel verilerine ilişkin talep ve şikayetlerini kendisine en efektif ve kısa süre içinde iletilmesini sağlayan sistem ve başvuru yöntemlerinin oluşturulması Boğaziçi Gümrük’ in sorumluluğundadır. Kurul tarafından gerek görülmesi halinde, bu durum, Kurul’un internet sitesinde veya başka bir yöntemle ilan edilebilecektir.

XII. Veri Sorumluları Siciline Kaydolma Yükümlülüğü

Boğaziçi Gümrük, KVKK’ nın 16. Maddesi’nde belirtilen Veri Sorumluları Sicili’ ne kayıt olmakla yükümlülüğünden muaftır, Kurul tarafından belirlenerek ilan edilecek süre içinde kayıt olma yükümlülüğü doğduğubda, KVKK’da sayılan başvuru bilgi ve belgelerini sunarak Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt olacaktır. Buna göre sicile kayıt için Kurul’a sunulacak bilgi ve belgeler aşağıdaki gibidir:

➢ Veri sorumlusu olarak Boğaziçi Gümrük’ in ve varsa temsilcisinin kimlik ve adres bilgileri,

➢ Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,

➢ Veri konusu kişi grubu ve grupları ile bu kişilere ait veri kategorileri hakkındaki açıklamalar,
➢ Kişisel verilerin aktarılabileceği alıcı veya alıcı grupları,
➢ Yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel veriler,
➢ Kişisel veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirler,

➢ Kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA

 İNTERNET SİTESİ AYDINLATMA METNİ

 

KİŞİSEL VERİLERİN GİZLİLİĞİ

Boğaziçi Gümrük Müşavirliği Anonim Şirketi olarak web sitemizi ziyaret etmenizden, şirketimiz ve hizmetlerimize gösterdiğiniz ilgiden memnuniyet duyuyoruz. Internet sitemizi ziyaretiniz ve site üzerinden yapmış olduğunu işlemler sebebiyle, bizimle kişisel verilerinizi paylaşıyor   olabilirsiniz.   Internet   sitemizi   ziyaretiniz   sırasında   bize   aktardığınız   ve kaydettiğimiz kişisel verileriniz azami dikkat ve özen gösterilerek korunmakta ve sorumlu birimimizin bulunduğu ülkede   yürürlükte olan  veri  güvenliği  kuralları  doğrultusunda işlenmektedir. Internet sitemiz, veri güvenliği açıklaması olmayan başka sunucuların web sitelerine linkler de içerebilir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

6698  sayılı  Kişisel  Verilerin  Korunması  Kanunu’nun  (“KVKK”)  ‘Veri  Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü’ başlıklı 10. Maddesi uyarınca veri sorumlusu olan şirketimiz Boğaziçi Gümrük Müşavirliği Anonim Şirketi (“Boğaziçi Gümrük”) kimliği, kişisel veri işleme amaçları, kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ve aktarma amaçları, kişisel verilerin toplanmasının hukuki sebepleri ve yöntemleri, kişisel veri sahibinin veri sorumlusuna yönelteceği KVKK’nın 11’inci maddesinde sayılan hakları konusunda veri sahiplerini bilgilendirme yükümlülüğü bulunmaktadır.

Bu madde uyarınca işbu Aydınlatma Metni,  KVKK’nın 10’uncu maddesi hükmü uyarınca siz veri sahipleri aydınlatma amacı ile hazırlanmıştır.

 1. a. Veri Sorumlusunun Kimliği:

KVKK’nın 3/1 (ı) maddesinde de veri sorumlusu, ‘Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler’ olarak tanımlanmıştır. KVKK’nın ‘Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü’ başlıklı 10/1 (a) maddesinde de veri sahibine,   veri sorumlusunun kimliği konusunda bilgi verilmesi yükümlülüğünü getirmiştir.

Boğaziçi Gümrük, gerek bu internet sitesi gerekse diğer mecralarda bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz sebebiyle KVKK’nun kapsamında, ‘veri sorumlusu’ sıfatına haiz olabilir.  Bu çerçevede ‘veri sorumlusunun kimliği’, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun şekilde anonim şirket olarak kurulmuş olup, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde 499556 sicil numarası ile kayıtlı, 0179063813100001 Mersis Numaralı, şirket merkezi Fulya Mah. Prof. Dr. Bülent Tarcan Cad. No:16 Şişli / İstanbul adresinde bulunan Boğaziçi Gümrük Müşavirliği Anonim Şirketi.’dir.

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları:

Kişisel Verileriniz KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı olarak, KVKK’nın 4’üncü maddesinde belirtilen kişisel veri işleme ilkelerine uygun şekilde işlenmektedir. Boğaziçi Gümrük’in yürütmüş olduğu tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinde KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta aranan yükümlüklere de uygun olarak hareket edilmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde şirketimizin işletmesel faaliyetlerinin, iş ilişkilerimizin ve insan kaynakları süreçlerinin yürütülebilmesi, ilgili kişilerin taleplerinin karşılanabilmesi, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak  için  gerekli  çalışmaların  iş  birimlerimiz  tarafından  yapılması;  Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin  hukuki  ve  ticari  güvenliğinin  temini  ve  Şirketimizin  ticari  ve  iş  stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanmasıdır. Kişisel verilerinizin Şirket’imiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere, www.bogazicigumruk.com.tr internet adresinden ulaşabileceğiniz Boğaziçi Gümrük Müşavirliği Anonim  Şirketi  Kişisel  Verilerin  İşlenmesi  ve Korunması Politikası’nda yer verilmiştir.

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Toplanan  kişisel  verileriniz,  Şirketimiz  tarafından  sunulan  ürün  ve  hizmetlerden  sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; bu site üzerinden Şirketimiz ürünlerinin satış ve pazarlamasının yapılması; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ve Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla  iş  ortaklarımıza,  tedarikçilerimize,  hissedarlarımıza,  kanunen  yetkili  kamu kurumlarına ve özel kişilere, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde www.bogazicigumruk.com.tr internet adresinden ulaşabileceğiniz Boğaziçi Gümrük Müşavirliği ve Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

 1. Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz şirketimiz Boğaziçi Gümrük tarafından, ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla işbu internet sitesinin kullanımı ile yaptığınız kayıtlar, satış mağazalarımızda doldurduğunuz formlar , santralimiz üzerinden yaptığımız görüşmeler ve Şirketimiz ile akdetmiş olduğunuz sözleşmeler dahil farklı kanallarla ve yasalara uygun olarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel  veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu  Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları:

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.bogazicigumruk.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Boğaziçi Gümrük Müşavirliği Anonim Şirketi Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nda düzenlenen yöntemlerle tarafımıza iletebilirsiniz. Boğaziçi Gümrük, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

Kişisel Verileriniz ile ilgili olarak şirketimizden talep ettiğiniz bilgilerin teminin ayrıca bir maliyeti  gerektirmesi  hâlinde,  bu  bilgiler  Kişisel  Verileri  Koruma  Kurulunca  belirlenen tarifedeki ücretin ödenmesi koşulu ile temin edilecektir. Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir:

➢Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

➢Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

➢Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

➢Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

➢Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

➢KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin

aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

➢İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle

kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

➢Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

SEÇME OLANAKLARI

Yasal zorunluluk ve sözleşmesel ilişkilerimiz sebebiyle kaydettiklerimiz saklı kalmak kaydıyla, kişisel verilerinizden, sizi ürünlerimiz ve hizmetlerimiz konusunda bilgilendirebilmek amacı ile yararlanmak istiyoruz. Kişisel Verilerinizi bu amaçla kullanmamıza izin vermek sizin inisiyatifinizde olup, onay vermemeniz veya daha önce vermiş olduğunu onayları geri almak istemeniz halinde bilgileriniz erişime kapatılarak bu amaçlarla kullanımlarına son verilecektir.

ÇEREZLER (COOKİELER)

Kullanıcıların tercihlerinin izlenmesi amacıyla internet sitemizde cookieler kullanılmaktadır. Cookieler,  bilgisayarınızın  sabit  diskine  bırakılan  küçük  dosyalardır.  Bu,  navigasyonu kolaylaştırır ve internet sitesinin çok daha rahat kullanılmasını sağlar. Cookieler aynı zamanda bizim internet sitemizde en popüler olan alanları saptamamıza yardımcı olmaktadır. Böylelikle internet  sitelerimizin  içeriklerini  sizin  gereksinimlerinizi  daha  iyi  karşılayacak  biçimde oluşturabilir,  dolayısıyla  size  sunduğumuz  hizmeti  de  iyileştirebiliriz.  Cookieler;  sizin bilgisayarınızdan  daha  önce  internet  sitemize  erişilip  erişilmediğini  saptamak  için  de kullanılabilir.

Internet sitemizi cookieler olmaksızın da kullanabilirsiniz Cookielerin bilgisayarınızın sabit diskine kaydedilmesini, browser ayarlarında *cookie engelle* ayarını seçerek engelleyebilirsiniz. Ancak birçok browserın cookieleri otomatik olarak kabul ettiği ve cookie kabul etmemeniz  halinde  internet  sitemizi  kullanımınızın  sınırlanabileceğini  hususunda dikkatinizi çekmek isteriz.

GÜVENLİK

Şirketimizce toplanmasına izin verdiğiniz kişisel verilerinizi, kayıp, hasar ve yetkisiz kişilerin erişimine  engel  olmak  amacıyla  koruyor  ve  bu  amaçla  gerekli idari ve teknik  güvenlik  önlemlerini uyguluyoruz.  Güvenlik  önlemlerimiz  teknolojik  ilerlemeler  ile  birlikte  sürekli  gelişme içerisindedir.

BİLGİ EDİNME HAKKI

KVKK kapsamında Şirketimiz tarafından kaydedilen kişisel verilerinizin var olup olmadığını hususunda size bilgi ve varsa, size verileri görme ve gerektiğinde silme ya da değiştirme yükümlülüğümüz bulunmaktadır. Kişisel Verileriniz ile ilgili bilgi edinmek istemeniz halinde ekli başvuru formunu doldurarak, şirketimize göndermenizi rica ediyoruz. Talebiniz 30 gün içinde cevaplanacaktır.

6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında bilgi edinmek için aşağıda ki linkte ki formu doldurarak  info@bogazicigumruk.com.tr adresine e-mail ile gönderiniz. Bilgi talebinize en geç 30 gün içinde dönüş yapılacaktır.

 bd kisisel-veri-basvuru-formu

Gelecek  Nesillere  Karşı Sorumluluğumuzun Bilincindeyiz…

Sosyal uygunluk politikamız, tüm iş ortaklarımızla birlikte temel ilke ve değerlerimize dayanan, takım çalışması şeklinde yürüterek oluşturduğumuz standartları içerir. Hedefimiz, Boğaziçi Grup Şirketleri bünyesinde Sosyal Uygunluk Politikasının şirket kültürü haline gelmesini sağlamaktır. Bu nedenle sosyal uygunluk standartları oluşturulmuş ve uygulanmaya başlanmıştır. Bu sosyal uygunluk standartları ile ürün ve hizmet yaratmanın yanında bu politika, çalışanların kanunlar çerçevesinde standartlardan kaynaklanan tüm haklarını vermeyi, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymayı, çevreye duyarlı olmayı, çalışanlar arasında açık ve dürüst bir iletişim, saygı ve değer gördüğü işyeri ortamını oluşturmayı taahhüt eder. Sosyal uygunluk politikası tüm çalışanlarımıza eğitimler ile duyurulur, tedarikçilerimize bilgilendirme yapılır ve tedarikçilerimiz bu kriterlere göre değerlendirilir.

Bu politika kapsamında, endişelerini, kaygılarını ve şikâyetlerini dile getiren çalışanlara karşı, hiçbir yaptırım veya cezalandırma eylemi uygulanmaz ve bu kaygı ve endişelerini dile getirmesi için oluşturulan öneri, dilek ve şikayet kutuları kullanılır. Çalışanlar kutulara her türlü görüş, istek, şikayet ve önerilerini açık şekilde beyan edebilir ve bunlar Üst Yönetim tarafından değerlendirilir ve iyileştirilmeye açık alanlar için gerekli iyileştirme faaliyetleri yapılır.

Sosyal Uygunluk Politikamız aşağıdaki bileşenleri kapsar:

 • Zorla Çalıştırma (Gönüllü Çalışma)
 • Çocuk İşgücü (Reşit Olmayan Çalışanlar)
 • Ayrımcılık (Eşitlikçi Yaklaşım)
 • Çalışma Saatleri ve Ücretler (Ücret / Maaş)
 • Sağlık ve Güvenlik
 • Toplum ve Paydaşlarla Bağlılık
 • Yabancı Uyruklu Çalışanlar
 • İnsan Kaçakçılığı
 • Dinlenme Günleri ve Tatiller
 • İşe Alma ve İstihdam
 • İş Sözleşmesi (İşveren Sözleşmesi)
 • İşçi Disiplin
 • Çevre ve Çevre Güvenliği Hususları
 • Gümrük Mevzuatına Uygunluk
 • Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkına Saygı
 • Dilek ve Şikayetleri Dinleme, Değerlendirme
 • Etik İlkelere Uymak
 1. Zorla Çalıştırma (Gönüllü Çalışma)

İşyerimiz, zorla işçi çalıştırmanın, hapishanede çalışma, çıraklık sözleşmesi, borca karşılık işgücü, askeri isçi veya köle işgücü ve her türlü insan ticareti dahil olmak üzere, tüm şekillerini yasaklar.

 1. Çocuk İşgücü (Reşit Olmayan Çalışanlar)

İşyerimiz, geçerli yasa ve düzenlemelerin asgari yaş hükümlerine bağlı kalır. İşyerimiz, tüm pozisyonlarda 18 yaşın altındaki kişilerin çalışmasını yasaklar. İşyerimizin çocuk işgücüne ilişkin yasağı, Is Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile diğer yasal mevzuatlara ve Uluslararası Çalışma Örgütü standartlarına uygundur.

 1. Ayrımcılık (Eşitlikçi Yaklaşım)

İşyerimiz, tüm çalışanlarına ve sağladıkları katkılara değer verir. Ayrımcılığa karşı duruşunda ve fırsat eşitliğini sağlama konusunda köklü bir taahhüde sahiptir. Yönetim olarak kuruluşumuzu ırk, cinsiyet, renk, milliyet, sosyal köken, din, yaş, maluliyet, siyasi görüş veya yürürlükte olan yasalarca korunan her türlü değer statü temelinde ayrımcılığın veya fiziksel ya da sözlü tacizin olmadığı bir kurum olarak muhafaza etmeye kararlıyız. İşyerimiz için personel seçimi, açık pozisyon, eğitim, ilgi alanları, yetenek, iş deneyimi gibi asgari nitelikler temel alınarak yapılır.

 1. Çalışma Saatleri ve Ücretler (Ücret / Maaş)

İşyerimiz, çalışanlarına sektörel ve yerel işgücü piyasasına göre rekabetçi ücretler verir. Uygulamalarımız ücret, çalışma saatleri, fazla mesai ve yan ödemeler hakkında yürürlükteki yasalara ve iş sözleşmelerine tam bir uygunluk içinde gerçekleştirilir. Çalışanlarımıza becerilerini ve kapasitelerini geliştirmek için fırsatlar teklif eder ve mümkün olduğunca yükselme fırsatları sunarak bu çabalar destekleriz.

 1. Sağlık ve Güvenlik

Şirketimiz, güvenli ve sağlıklı bir işyeri ortamının oluşturulmasını ve korunmasını sağlar. Şirket, çalışanlarımızın kaza, yaralanma ve sağlığı tehdit eden her türlü faktöre maruz kalma riskini minimuma indirerek, güvenli, sağlıklı ve verimli çalışabilecekleri bir iş ortamını oluşturarak sürekliliğini sağlamayı amaçlarız. Şirketimizde, şiddetin, tacizin, tehdidin ve rahatsız edici şartların olmadığı bir iş yeri ortamı sağlamaya özen gösterilir.

 1. Toplum ve Paydaşlarla Bağlılık

Şirketimiz, paydaşlarıyla, onların görüşlerini dinleyerek, görüşlerinden bilgi edinerek ve görüşlerini dikkate alarak iyi niyet temelinde bağ kurma taahhüdü verir. Bu bağlamda çalışan temsilcilerini yasal mevzuata göre belirleyerek çalışanların problemlerini temsilcilerle görüşebilecekleri ortamı oluşturur ve öneri kutularına yazılı olarak bildirmelerine imkan sağlar.

Uygun olduğunda işyeri ile ilgili ve etki alanı içindeki işyeri hakları konularında, paydaşları ile bir diyalog kurma taahhüdü verir.

 1. Yabancı Uyruklu İşçi Çalıştırma (Yabancı İşçilerin İstihdamı)

Şirketimiz içerisinde çalışma halinde bulunan yabancı uyruklu çalışanlarda;

İş sözleşmeleri anlayacakları dilde düzenlenir. İşe girişten işten ayrılma sürecine kadar tüm özlük işlemleri yürürlükteki yasal mevzuatlara uygun olarak yürütülür. İşçi hiçbir durumda borçlandırılarak çalıştırılamaz.

Şirket tarafından yabancı isçilerin çalışma konusundaki yasal hakları korunur.

 1. İnsan Kaçakçılığı

Şirketimiz kaçak işçi çalıştıramaz. Çalışanın işi bırakması durumunda herhangi bir güvenlik sebebi dışında şirket buna engel olamaz veya erteleyemez. Çalışanımızın her türlü bilgisi korunur ve yasaların belirttiği ölçüde saklı tutulur.

 1. Dinlenme Günleri ve Tatiller

Çalışanlarımız yasal hakları çerçevesinde dinlenme ve tatil günlerinden yoksun bırakılamazlar.

Haftada beş gün çalışan personele iki gün hafta tatili verilir.

 1. İşe Alma ve İstihdam

Şirket yönetimince ihtiyaç duyulan açık pozisyonlar belirlenerek şirket yönetimi tarafından yasalara uygun ve belirli kurallar çerçevesinde (eşitlikçi yaklaşım, izin, ücret, tatil, iş sözleşmesi vb.) istihdam gerçekleştirilir.

 1. İş Sözleşmesi (İşveren Sözleşmeleri)

Şirketimiz ile istihdam edilecek kişi arasında, işyerine ve yasalara uygun ve aday personele teklif edilen koşulları içeren “Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi“ hazırlanır. Göreve başlamayı kabul eden personele “Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi, Gizlilik Sözleşmesi, Fazla Çalışma Muvafakatnamesi ve Güvenlik Sistemleri Tebliği” imzalatılır. Personel yönetmeliği imza karşılığı tebliğ edilir, oryantasyon eğitimi ile tüm bu kural ve kaideler ilgili personele aktarılır.

 1. İşçi Disiplini

Şirketimiz tarafından disiplinli çalışmayı sağlayabilmek amacıyla disiplin kurulu tarafından belirlenen disiplin kuralları uygulanır. Şirket, çalışanını disipline etmek için hiçbir şekilde ücret kesintisi yaptırımı uygulayamaz.

 1. Çevre ve Çevre Güvenliği Hususları

Boğaziçi Grup olarak amaçlarımızdan biri de Çevre ve İş Sağlığı Güvenliğini azami ölçüde sağlamaktır. Çevremizin ve faaliyetlerimizden etkilenen tüm tarafların maruz kalabilecekleri riskleri minimize ederek can, mal ve çevre emniyetini tesis etmek; yasal şartları karşılamak ve

geliştirmek, bu konudaki bilinç düzeyini yükseltmek ve sosyal sorumluluk anlayışımızın müşterilerimiz dâhil olmak üzere toplumda anlaşılmasını sağlamak önceliklerimiz arasındadır.

 1. Gümrük mevzuatına uygunluk

Gümrük ile ilgili yürürlükteki tüm yerel ve uluslararası mevzuatlara uymayı, bu mevzuatlarla bağdaşan ve ürettiği ürünlerin yasadışı sevkiyatını önleyecek tedbirler alırız.

 1. Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı Tüm çalışanların yasal düzenlemeler çerçevesinde örgütlenme ve toplu pazarlık hakkına saygı göstermeyi; Örgütlenme ve toplu pazarlık hakkını kullanan çalışanlar üzerinde baskı kurmamayı ve ayrımcılık yapmamayı taahhüt ederiz.
 2. Etik İlkelere Uymak

Tabi olduğumuz tüm kanun ve yönetmeliklere uymayı, ilgili yönetmeliklere uygunluğu kanıtlamak üzere kayıtları şeffaf ve güncel tutmayı,

Şirketimizde yolsuzluk ve rüşvetin hiçbir şekline müsamaha göstermemeyi; çıkar sağlamak, iş kolaylaştırmak amacıyla rüşvet ve/veya hediye alıp vermemeyi,

Yolsuzluk ve rüşvetle mücadele için gerekli mekanizmaları ve politikaları oluşturmayı, çıkar çatışması oluşturacak durumlardan kaçınmayı, iş ortaklarının fikri mülkiyet haklarını korumayı Boğaziçi Grup şirketleri olarak taahhüt ederiz.

 1. Dilek ve Şikayetler

Her çalışanın dilek ve şikayetlerini iletmesi için gerekli şikayet ve öneri mekanizmasını kurmayı, zamanında ve etkin olarak değerlendirme ve geri bildirimler yaparak çalışanın mutlu bir ortamda çalışmasını sağlamayı, çalışanın yapacağı dilek, öneri ve şikayet bildirimlerinde kendisine misilleme yapılmamasını,

Çevredeki topluluklardan şirket ve çevresel konular (koku, gürültü, atık vb.) ile ilgili gelen şikâyetleri ele almak için; işçilerden gelen şikâyetlerin iletilmesinde olduğu gibi şikâyet ve öneri mekanizmasının kullanılmasını teşvik etmeyi Boğaziçi Grup şirketleri olarak taahhüt ederiz

Entegre Yönetim Sistemleri Politikamız

BOĞAZİÇİ GRUP olarak amacımız, vizyon, misyon, etik ilkelerimiz ve değerlerimiz doğrultusunda oluşturduğumuz Entegre Yönetim Sistemi ile Ulusal ve Uluslararası platformlarda yasal mevzuat, standart ve şartnamelere uyumlu, kaliteli, ekonomik hizmeti zamanında sunan, yenilikçi, çalışanlarının katılımı ile sistemini sürekli iyileştiren, tüm faaliyetleri şeffaf ve kamuoyuna açık, Dünya Lideri Takımlardan biri olmaktır.
Bu amaç doğrultusunda;

 • Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde karşılamayı ve sürekliliği sağlamayı,
 • Teknolojik gelişmeleri takip etmeyi, ürün/proseslerimizde tasarım/geliştirme çalışmaları yapmayı ve verimliliklerimizi arttırmayı,
 • Tesislerimizin üretim ve hizmet faaliyetlerinden kaynaklanabilecek çevresel etkileri azaltmayı,
 • Doğal çevremizi korumaya odaklanarak canlılara ve çevreye saygılı olmayı,
 • Doğal kaynakları ve enerjiyi verimli kullanmayı,
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji kullanımındaki payını arttırmayı,
 • Bilginin güvenliğini sağlamayı ve bu kapsamdaki faaliyetleri yapmayı,
 • Tesislerimizde görev yapan çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve diğer paydaşlarımızın; politikalarımızın uygulanması, amaç ve hedeflerimize ulaşılması, ürün/hizmet uygunluğumuzun sağlanması ve çevre koruma felsefesi üzerine farkındalığını arttırmayı,
 • Şirket performansı ve üretimin verimliliğini artırmayı,
 • Riskleri etkin bir biçimde yöneterek tüm süreçlerini sürekli iyileştirmeyi,
 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda sıfır kaza ilkesiyle çalışmayı,
 • Bilgi Varlıkları üzerindeki muhtemel riskleri tespit etmek ve risk kabulü, riskten kaçınma, risk azaltma, riski kontrol etme ve riskin transferi gibi yöntemler kullanarak bir risk yönetimi oluşturmak,
 • Alınacak önlemleri, Bilgi Varlıkları’ nın Gizlilik, Bütünlük ve Erişilebilirlik İlkeleri doğrultusunda sürekli iyileştirerek, uygulamak, yönetmek ve süreç performanslarını ölçmektir.
 • Bilgi Güvenliği Olayları, Bilgi Güvenliği İhlal olayları ve iş sürekliliğini aksatacak durumları yol açabileceği muhtemel risk noktalarının tespit edilerek bunların önüne geçebilmek için düzeltici faaliyetlerin yerine getirilmesini sağlamak.
 • Yürürlükteki Bilişim Suçları  Kanunu (5651) ve KVKK’ na  uymak
 • Tedarikçilerini desteklemeyi ve geliştirmeyi,
 • Paydaşlarıyla ilişkileri şeffaf bir biçimde ve ortak akıl ile yönetmeyi,

ve Entegre Yönetim Sistemimiz ile standartların gereklerini uygulamayı ve sürekli geliştirmeyi taahhüt ederiz.

ETİK DEĞERLERİMİZ

 

Boğaziçi Grup Ailesi olarak biz etik değerlerimize sıkı sıkıya bağlıyızdır.

Çünkü biz;

 • Adil, İyi niyet, dürüstlük ve tarafsızlık çerçevesi içerisinde davranırız.
 • Taahhüt ettiğimiz işi mutlaka yaparız.
 • İş birliği yaptığımız kuruluşların ticari ve özel bilgilerini koruruz.
 • Müşterilerimizle olan mesleki ilişkilerimizde daima güvenilir olur ve dürüst davranırız.
 • Kişisel bilgilerin gizliliğine saygı gösteririz.
 • Yerel ve uluslararası ahlaka, profesyonel standartlara saygı gösteririz.
 • Sağlık ve güvenlikle ilgili görev ve sorumluluklarımıza uyarız.
 • Başkalarına layık oldukları ilgiyi ve saygıyı gösteririz.
 • Savurganlıktan ve israftan kaçınırız.
 • Profesyonel ve ön yargısız hizmet sağlarız.

HEMEN BİZE ULAŞIN!

Danışmanlarımız sizi aramaktan mutluluk duyacaklar!

ADINIZ *
SOYADINIZ *
EMAIL ADRESİNİZ *
TELEFON

KONU

NASIL YARDIMCI OLABİLİRİZ?